AB Eesti Maja – Estniska Huset i konkurs?

0
914

 

Som aktieägare i AB Eesti Maja – Estniska Huset blir man orolig över den s k ”professionalismen” som styrelsen påstår sig besitta. Det blir synnerligen bekymmersamt när det uppdagas att bolaget har 13 ärenden hos Kronofogden sen den 16 maj 2017.

När man diskuterar med aktie­ägare, hyresgäster och viktiga aktörer i AB Eesti Maja – Estniska Huset dyker följande frågor upp.

Vad prioriterades 2017-2018?

Bolagets styrelse tycks ha lagt mer tid på att publicera påstådda felaktigheter från föregående styrelses arbete än att redovisa vad de själva åstadkommit under
mandatperioden. Att man prioriterat annat än sin egen förvaltning ledde till att bolaget under en tid förlorade sin F-skatt pga. saknad inkomstdeklaration och anmärkningar hos Kronofogden. Den bristande förvaltningen har medfört att AB Estniska Huset – Eesti Maja påförts kostnader för bl a stämningar.

Nu framkommer uppgifter om att bolaget kommer ta stora lån för att investera i fastighetens förvaltning. Hur ska bolaget få lån när kreditvärdigheten sjunkit på grund av anmärkningar från Kronofogdemyndigheten?

Man prioriterar ombuds­kostnader mer än att förvalta fastigheten

I en artikel i Estniska Dag­bladet den 22 juni 2018 skrivs att ”Mart Nurk bedriver hot och påtryckningar mot Estniska Dag­bladet” d v s ordföranden försöker påverka tidningens redaktion att inte publicera negativa omdömen om AB Eesti Maja – Estniska Huset.

För cirka en månad sedan fick Estniska Dagbladet ett brev från ordförandens ombud, samma ombud som AB Eesti Maja – Estniska Huset använder — Advokatfirman Kanter, där man uppmanar Estniska Dagbladet att ta bort artikeln från 22 juni 2018  eftersom ”Mart Nurk är en väldigt känd person bland Sverigeester”.

Vem betalar för ordförandes juridiska åtgärder? AB Estniska Huset – Eesti Maja eller ordföranden själv?

Under verksamhetsåret 2017 har AB Eesti Maja – Estniska Huset verkat för att få bort en hyresgäst som hyr en lokal (förråd) i källaren till en årskostnad på 1 000 kr. Andra hyresgäster betalar 500 kr per år för likvärdiga förråd. Hyresvärden har nu vänt sig till sitt ombud och betalar advokatkostnader för att skicka ett avhysningsbrev till hyresgästen daterat 21 december 2018 med krav att hyresgäst har flyttat senast den 31 december 2018 (under tiden fanns julhelger). Hyresgästen har svarat att man givetvis är beredd att diskutera avflytt. Hyresvärden har inte svarat på detta utan stämt hyresgästen och fört ärendet till domstol — en åtgärd som ökar bolagets juridiska kostnader i ett ärende där hyresgästen är beredd att flytta och där årshyran uppgår till 1 000 kr.

Ska vi aktieägare stå för dessa orimliga juridiska kostnader?

Kan styrelsen utföra enkla jobb?

Enligt bolagstämmoprotokollet från 2018-05-16 punkt 9 fastställdes att antalet styrelse­ledamöter ska vara sex stycken. I punkt 10 namnges styrelseledamöterna. Först den 29 april 2019 (ca ett år efter bolags­stämman) meddelas att man har skickat in en anmälan till Bolagsverket om ändring av styrelsen.

I en tidigare insändare i Estniska Dagbladet – Eesti Päevaleht ansåg en f d finansminister att AB Eesti Maja – Estniska Husets handlingar borde vara offentliga på samma sätt som de som berör Sveriges Riksbank. Vore det därför inte lämpligt att AB Eesti Maja – Estniska
Huset offentliggör sina kvartals­rapporter?

Under de senaste månaderna har en av AB Eesti Maja – Estniska Husets viktigaste livsyttring (restaurangen) för att behålla den estniska verksamheten i huset fått en för hög hyresfaktura som inte stämmer överens med ingånget hyresavtal med restaurangförvaltaren. Först skickades en hyresfaktura på ca 100 000 kr med 30 dagars betalningstid. När denna bestreds, eftersom fakturan inte stämde överens med hyreskontraktet, svarade hyresvärden att ett hyreskontraktstillägg måste skrivas. Ordföranden svarade att ”Hyresgästen har bara skrivit under ett förslag till hyreskontrakt”.

Enligt aktiebolagslagen ska kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagstämman. Enligt kungörelse hos Post- och inrikes tidningen den 16 april 2019 (K225338/19), som sedan rättas den 17 april 2019 (K229028/19), ska handlingar för årsstämman finnas att hämta på bolagets hemsida fr o med den 30 april 2019. Eventuella motioner till årsstämman skickas till styrelsen senast den 30 april 2019.

Till och med här brister den sittande styrelsen i sin professionalitet. Alla motioner ska vara offentlig­gjorda i kallelsen, se ABL 7 kapitel. Men som ordföranden en gång sagt: ”AB Eesti Maja – Estniska Huset är inte ett vanligt aktie­bolag.”

Det är därför viktigt att alla aktieägare objektivt analyserar styrelsens arbete och hur kapitalet förvaltas. Vi vet inte, kanske händer det att en dag har styrelsen sålt AB Eesti Maja – Estniska Huset utan att vi vet om det?

För verksamhetsåret 2019/2020 sammankallas sedvanlig bolagsstämma. Det är viktigt att man nu utser en särskild granskare av bolagets räkenskaper.

Kära aktieägare som kommer till bolagsstämman. Fråga er: ”Vem kommer denna styrelse att skylla bolagets förluster på?”

EGERT-TIIT LEMMIK

Kommentar: Estniska Dag­bladet har kontrollerat att fakta om ansökningar hos Krono­fogden, förlorade F-skatt och kreditvärdet i artikeln är sanna.

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here