Euroopa vajab selgeid reegleid ja kontrolli andmete vaba liikumise elluviimiseks

0
1068
Peaminister Jüri Ratas esinemas konverentsil. (Foto: Annika Haas)

Eesti peaminister Jüri Ratas toonitas 17. juulil Tallinnas digitaalse ühtse turu ja andmete vaba lii- kumise konverentsi ava- des, et Euroopa vajab sel- geid reegleid ja tõhusat kontrolli andmete vaba liikumise elluviimiseks.

“Me peame vastama küsi­ mustele juurdepääsust, and­ mete taaskasutusest ja kontrol­ list, aga ka privaatsusest. Ilma selge juriidilise ja poliitilise raamistikuta oleme ummikus. Kui andmete kasutamine on takistatud, siis ei ole andmetest meile kasu,” ütles peaminister Ratas.

Peaminister Ratase sõnul parandaks innovatsioon, tehno­ loogia parem kasutamine ja tõ­ husam andmevahetus Euroopa
inimeste, ettevõtete ja liikmes­ riikide igapäevaelu. “Süsiniku­ heite vähendamine, kõrges eas tervise tagamine, Euroopa sot­ siaalmudeli hoidmine, inimeste­ le kindlustunde andmine – kõik see on võimalik ainult juhul, kui ühtne turg püsib tehnoloogi­ lise arengu eesliinil,” ütles pea­ minister Ratas. Digitaalse ühtse turu ja andmete vaba liikumise konverents on üks eesistumise tähtsaimatest üritustest, mis tõi Tallinnas kokku ettevõtjad ja avaliku sektori esindajad üle Euroopa. Kohal olid nii Euroo­ pa Liidu liikmesriikide konku­ rentsivõime­ ja telekommuni­ katsiooniministrid, Euroopa Komisjoni liikmed ja Euroopa Parlamendi saadikud kui ka Euroopa Liidu Nõukogu kõrged esindajad.

JÄTA KOMMENTAAR

Please enter your comment!
Please enter your name here